Consulta pública del projecte de modificació del reglament del cementeri municipal.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Per a més informació consulteu el document adjunt.

Consulta pública del projecte de modificació del reglament del cementiri municipal.