Protocol de nevades

protocol_nevades

 

Benvolguts veïns/es,

Des de l’ajuntament de Vallfogona de Ripollès us volem informar que en el ple del
29 d’octubre de 2020 s’ha aprovat el protocol d’actuacions en cas de nevades, us
adjunto el protocol a fi de disposar amb antelació d’un manual bàsic de
procediment a seguir en el cas de nevades al municipi:

“Article 1

El present protocol serà d’aplicació preferent en cas de nevades al municipi de
Vallfogona de Ripollès, sense perjudici dels Plans d’Actuació NEUCAT també
aprovats per l’Ajuntament.

Article 2 . Ordre d’actuació

En el cas de nevades l’Ajuntament s’encarregarà de treure la neu dels camins i
carrers d’acord amb l’ordre següent:

1er: Es retirarà la neu dels camins d’accés a les cases on hi viuen persones
vulnerables, segons les necessitats immediates, prioritzant les urgències i les
necessitats mèdiques.

A aquest efecte es consideren persones vulnerables les que s’encabeixen en
qualsevol d’aquests grups: gent gran, malalts crònics, embarassades, persones
amb tractaments mèdics continuats, i similars.

2n: Es retirarà la neu dels carrers del poble i altres cases on s’hi visqui i els
residents no tinguin possibilitats de treure la neu per mitjans propis.

Article 3. Requisits per a poder procedir a la retirada de la neu

A fi que els tractors puguin treballar en la retirada de neu, els veïns han de
mantenir els camins nets en una amplada mínima de 3,5 metres i una alçada de 5
metres.

Article 4. Llocs on no s’actuarà.

L’Ajuntament no procedirà a treure la neu d’aquells camins que donin a cases o
masies on no hi hagi ningú vivint quan hagi nevat, és a dir, que no es doni la
situació de persones incomunicades.

Tampoc s’actuarà en els camins que donen a negocis privats.

Article 5. L’Ajuntament facilitarà a totes les persones que ho sol·licitin el contacte
dels tractoristes que es faran càrrec del servei de retirada de neu, a fi que puguin
contractar el servei si ho consideren oportú.

Article 6. Casos de força major

Les prioritats del present protocol d’actuació podran variar quan circumstàncies de
força major ho aconsellin, així com per poder garantir el serveis bàsics.
…”

Us facilitem el contacte en el cas de nevades del Regidor Sr. Jordi Castany Rovira
tel de contacte. 626345329

Atentament,

Alcalde
Eduard Ramo I Riera