Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5769 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia en el tinent d'alcalde del 3 al 24 d'agost
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5767 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4763 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4650 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4645 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del Pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3126 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació de la revocació parcial de les competències quant a la gestió del servei de menjador escolar, respecte al municipi de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2560 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació de l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'un habitatge
Exercici: 2020 Bop: 84-0 Edicte: 2540 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 1/2020, en la modalitat de suplement i concessió de crèdit extraordinari
Exercici: 2020 Bop: 59-0 Edicte: 2170 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2099 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable