Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 2120 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació de la concessió demanial del Centre cívic "La piscina" i l'ús i explotació del seu bar-restaurant
Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1978 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei públic Centre cívic i el seu reglament d'ús
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1635 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Informació pública del projecte de rehabilitació i millora del ferm de diversos carrers de la vila de Ripoll (Pont d'Olot, carrer de Mossèn Agustí Sala i Pagès, carrer de Vallfogona i reparacions puntuals del carrer del Prat i del carrer del Berenguer el Vell)
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1110 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 30-0 Edicte: 1086 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'establiment del servei públic Centre Cívic
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 667 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Acceptació de la delegació efectuada per l'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11865 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2023 i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11826 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11523 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic en educació infantil de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès per a l'any 2022, grup de classificació C , subgrup C2 , en execució de l'oferta pública de l'any 2022, pel torn d'estabilització