Perfil de contractant

LICITACIONS

 • CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA TEMPORAL PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR – RESTAURANT DEL CENTRE CÍVIC I SOCIAL DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
  • Plec de clàusules administratives particulars
  • Plec de prescripcions tècniques
  • Plànol

   

 • Alineació de vuit places de garatges independents en filera a l’era de Can Rafart

 

 • Selecció de personal laboral temporal: personal de neteja