Perfil de contractant

LICITACIONS

  • CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA TEMPORAL PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR – RESTAURANT DEL CENTRE CÍVIC I SOCIAL DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
    • Plec de clàusules administratives particulars
    • Plec de prescripcions tècniques
    • Plànol

     

  • Alineació de vuit places de garatges independents en filera a l’era de Can Rafart