Processos de personal

  • Selecció per a la contractació d’una plaça d’escala de personal d’oficis, personal de neteja, Grup AP, en règim d’interí, mitjançant concurs.